photo_2016-07-15_11-04-19

کارگاه فلسفه علم و شناخت شناسی


فلسفه حقیقت را به مانشان نمی دهد، اما مرزهای خرد و خرد گرایی را به ما نشان می دهد.

به ذهن خود و دانسته های خود بازگردیم. هر یک از ما دانسته های فراوان می دانیم، و از آگاهی هایی برخورداریم. ذهنمان سر شار از باور هایی است که شخصیت، رفتار، احساسات و اندیشه هایمان را شکل می دهد. برخی از آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم و برخی را نه. در مورد برخی شک می کنیم و در مورد برخی به یقین می اندیشیم. پاره ای از ما ممکن است دل نگران درستی یا نادرستی باور های خود باشیم. در این راستا پرسش های گوناگونی ممکن است در ذهن ما ساخته شود:

آیا آنچه می دانیم درست است؟

مطابق با حقیقت است یا اینکه ممکن است باور های ما یکسره یا بطور جزیی ناروا باشد؟

آیا باور های بنیادینی که به آن ها عشق می ورزیم و زندگی ما را سامان می دهند یقیناً درست هستند یا تنها توهمی بیش نیستند؟

چگونه می توانیم از درستی یا نادرستی باور ها، آگاهی ها، دانش ها و ادراکات خود اطمینان حاصل کنیم؟

اگر خود را چنین به پرسشگری برانگیخته کرده اید و بازجوی ذهن خود شده اید، پای در حریم “شناخت شناسی” یا “معرفت شناسی” (epistemology) گذاشته اید. پای به حریمی گذاشته اید که بیش از 2500 هزار سال پیش فلاسفه بزرگ یونان آنرا مورد پرسش قرار دادند. شناخت شناسی چنانکه از نام آن بر می آید شناخت شناخت است:

مرز های آنچه را که می دانیم در کجاست؟

اساسا ذهن ما چگونه به ادراک خود و جهان پیرامون دست می یابد؟

حقیقت چیست و رابطه آن با ذهن من چیست؟

ملاک ها و معیار های در ستی و نادرستی آنچه “من” می دانم و آنچه “دیگران” می دانند چیست؟

گنجایش دانایی انسان چقدر است؟

کارگاه شناخت شناسی و فلسفه علم که در کانون برگزار می گردد تلاشی است در این جهت که با زبانی ساده و آسان زمینه ای برای افرادی فراهم کند که علاقه مند به پرسش های بالا هستند. در این کارگاه تلاش می شود که با روشی کارگاهی مهارت آموز با مهارت های اساسی اندیشه ورزی آشنا شود و مرزها و حدود ذهن خود را در یابد. کارگاه به نحوی طراحی شده است که حتی افرادی که آشنایی با فلسفه ندارند بتوانند از آن بهره جویند و گام نخست را برای ورود به این حوزه بردارند. بازی های عملی و فعالیت های همگانی کارگاه دشواری موضوعات را به سهولت تبدیل می کند و فرد اندیشه ورزی فلسفی را می آموزد. دانشجویان و دانش آموختگان علاقه مند دانشگاه، که در رشته های گوناگون، مشغول به تحصیل بوده اند، به آسانی آنچه را گفته می شود در می یابند و ذهن خود را فعال می سازند.